2019/8/20 - MKI-aanbesteding betonfietspad Opsterland

Voor de aanleg van een betonfietspad in Gorredijk koos de gemeente Opsterland voor een aanbesteding op basis van Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) en MilieuKosten Inidicator (MKI). Een tweede criterium waren de onderhoudskosten (50 jaar). Opsterland is een van de eerste plattelandsgemeenten in Nederland die met deze systematiek aanbesteden.
 
Ingenieursbureau Roelofs begeleidde de aanbesteding van het project. Tobias Strating, van Roelofs: “Er is door Opsterland vgekozen om duurzaamheid nadrukkelijk in de aanbesteding mee te nemen. In het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente is opgenomen dat Opsterland in 2035 energieneutraal moet zijn. Als het gaat om de herinrichting van de openbare ruimte wil de gemeente ook het goede voorbeeld geven door hier innovatieve, duurzame oplossingen te verkiezen boven traditionele. Vandaar de aanbesteding op basis van BPKV-inschrijvingen.”
 
Project
Het project betreft de herinrichting van een bestaande toegangsweg naar een nieuwe woonwijk en schoolgebouw in Gorredijk. Een nieuwe deklaag voor de toegangsweg, met enkele snelheidsremmende maatregelen, en op sommige plaatsen vervanging van RWS-banden en kolken. Naast de toegangsweg wilde de gemeente een nieuw, vrijliggend betonfietspad aanleggen. Dit fietspad is onderdeel van de BPKV/MKI, de toegangsweg is traditioneel beoordeeld. Over het waarom van deze verdeling zegt Frouwke Kuiper, projectleider Projecten Gemeente Opsterland. “Het is de eerste keer dat Opsterland een aanbesteding met BPKV/MKI uitvoert. Om ervaring op te doen met deze voor ons nieuwe systematiek, is gekozen voor een kleinschalig project.”
 
Minimaal gelijkwaardig
Tobias Strating, van Roelofs, voegt toe: “De wens van de gemeente was een overzichtelijke uitvraag, waarbij met minimale inspanning van de lokale en regionale inschrijvers, toch invulling gegeven kan worden aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het betonfietspad sloot daar goed op aan vanwege de kleinschaligheid. Om ervaring op te doen met de nieuwe systematiek is ervoor gekozen om voor drie onderdelen ‘op MKI te gunnen’. De drie onderdelen zijn: grondwerk, aanbrengen zandcunet, en realisatie betonfietspad. Inschrijvende partijen hadden ruimte om alternatieven aan te dragen op deze drie onderdelen, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit. Uitgangspunt was dat het fietspad qua gebruikerscomfort en verkeersbelasting minimaal gelijkwaardig diende te zijn aan het resultaat van de voorkeursvariant.”
 
Conform RAW Standaard 2015
De Gemeente Opsterland besteedde het werk aan conform de meervoudige onderhandse procedure uit hoofdstuk 7 van het ARW 2016. Het bestek is conform RAW Standaard 2015. De gemeente Opsterland selecteert op basis van de MilieuKosten Indicator, een representatief instrument dat duurzaamheid in de openbare ruimte meetbaar maakt. Alle milieueffecten van een materiaal, vanaf de winning tot en met de sloop (dus de gehele levenscyclus) en het energiegebruik van het werk, zijn verwerkt in MKI-waarde.
 
Green Deal Duurzaam GWW 2.0
Strating is enthousiast over MKI. Hij verwacht dat de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 deze systematiek nog een flinke boost krijgt. “Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is door vrijwel de gehele sector ondertekend: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), verschillende (decentrale)overheden en marktpartijen. GDDGWW 2.0 noemt vier instrumenten die gebruikt kunnen worden: Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-prestatieladder en MKI/Dubocalc. Iedereen in de sector is het er dus blijkbaar over eens dat MKI het systeem bij uitstek is om de milieu impact van een GWW-werk inzichtelijk te maken. Roelofs deelt die mening en juicht het gebruik van MKI in alle fases van een project toe (planfase, VO, SO, DO, UO, aanbesteding, uitvoering, B&O, sloop).”
 
Succesvol verlopen
De aanbesteding van het betonfietspad in Opsterland is succesvol verlopen, zeggen Kuiper en Strating. “De ervaring met de aanbesteding is positief. De grotere aannemers en de kleinere, lokale aannemers hebben goede plannen ingediend en zijn goed met MKI aan de slag gegaan. Ook al hebben enkele inschrijvers wat moeite gehad omdat ze voor het eerst met deze systematiek aan de slag moesten. Toch is iedereen positief over dit werk en de manier van aanbesteden. De gemeente heeft alle inschrijvers uitgenodigd voor evaluatiegesprekken, om deze aanbesteding te bespreken en om hiervan te leren. Hierdoor kunnen opdrachtgever en opdrachtnemers van elkaar leren, begrijpen waar nog pijnpunten zitten en wat verbeterd kan worden. De inschrijvende partijen zijn positief en hebben aangegeven dat deze methode in aankomende aanbestedingen ook uitgebreid had mogen worden naar het gehele bestek.”