disclaimer

BouwCirculair kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover BouwCirculair geen zeggenschap heeft en waarvoor BouwCirculair geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Wij wijzen u erop dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.
Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

 

Bestekteksten en productbladen worden periodiek geëvalueerd en aangescherpt door de leden van BouwCirculair. Versiebeheer wordt zorgvuldig door BouwCirculair uitgevoerd. Aan opdrachtgevers wordt verzocht om in contracten de bestekteksten zonder toevoegingen over te nemen en productbladen als bijlage of met een duidelijke verwijzing naar de versiedatum in het contract op te nemen.

 

De teksten op Moederbestek.nl zijn met zorg samengesteld met de kennis en inspraak van de leden uit de infraketen. Desondanks kunnen er onjuistheden of onduidelijkheden in voorkomen. BouwCirculair sluit, mede ten behoeve van degenen die input hebben gegeven aan de teksten, iedere aansprakelijkheid uit op schade die voortvloeit op het gebruik ervan. De inhoud van Moederbestek.nl valt onder de bescherming van de auteurswet. De auteursrechten berusten bij BouwCirculair.

BouwCirculair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van BouwCirculair te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

Projecten Moederbestek / SloopCirculair

Projecten worden door de certificerende instelling (CI) steekproefgewijs getoetst of de prestatie zoals overeengekomen is met de opdrachtgever is nagekomen. Op basis van een positief advies van de CI wordt een Projectcertificaat verstrekt aan de opdrachtnemer.

BouwCirculair kan het projectcertificaat schorsen of intrekken indien:

  • de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste of volledige gegevens bekend waren geweest;
  • blijkt dat de uitvoering van het project in aanzienlijke mate afwijkt van de projectbeschrijving op grond waarvan het projectcertificaat is afgegeven.

Het besluit tot schorsing of intrekking wordt gezonden aan de uitvoerder van het project. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de opdrachtgever.