Bestekseisen Emissies

versie 14 februari 2023
DEEL 1
ALGEMEEN
EMISSIES
1.1002Voor emissie arm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx), Fijnstof (PM) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen.
DEEL 2.1
ALGEMENE GEGEVENS
BIJLAGEN
01De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- De actuele productbladen voor emissies op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
DEEL 3
BEPALINGEN
EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL
INZET MOBIELE WERKTUIGEN
01Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).
02Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad (zie ook www.EmissieCalc.nl):

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: BASIS PRESTATIE
03De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.
04De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.
05De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen.
06De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.
INZET RIJDEND MATERIEEL
01Alle voor het werk te gebruiken transportmiddelen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad (zie ook www.EmissieCalc.nl):

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: BASIS PRESTATIE
02
De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen).
03De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.
BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL
01Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.
02Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het project naar schatting worden gemaakt.
03Na afloop van het project OF periodiek, iedere 4 weken, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Beide lijsten dienen te worden opgeleverd aan de opdrachtgever
(Notitie: bij een kort lopend project kan worden volstaan met: Na afloop… bij lang lopende projecten, langer dan 2 kwartalen kiest men voor een periodiek overzicht)
04Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een hogere score dan de opgegeven score mogen te allen tijde ingezet worden.
05De aannemer wordt een boete opgelegd van € *** (b.v. €500) euro per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig per dag per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan.
06Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet overeenkomstig lid 05.
07Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar hogere score dan de opgegeven score mogen te allen tijde ingezet worden.