Bestekseisen Beton

versie 14 februari 2023
wijziging
01 17 07
02Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.
wijziging
22
AANBRENGEN FIETSPAD GESTORT BETON
Alle nieuw te leveren fietspaden gestort in beton dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Keuze maken:
Optie 1: Circulariteit 15% v/v
Optie 2: Circulariteit: 30% v/v Levering op samenstelling*
Geen enkel soort gestort beton voor fietspaden is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

(Notitie: Levering op samenstelling: Betonmortel met een circulariteit van 30% is hoger dan NEN 8005 toelaat. Deze samenstelling dient dan onder het productcertificaat Levering op samenstelling te worden geleverd. Levering op samenstelling is bedoeld voor beton dat op verzoek van en met instemming van de afnemer wordt geproduceerd en de opsteller van de specificaties verantwoordelijk is voor de prestaties van het beton.)
1.10CIRCULARITEIT
01ALGEMEEN
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.
04DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.
DEEL 2.1
ALGEMENE GEGEVENS
04BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
04DUURZAAM BETON
- De actuele productbladen voor duurzaam beton op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
DEEL 2.2
NADERE BESCHRIJVING
10AANBRENGEN BETONBANDEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
11
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
12AANBRENGEN BETONTEGELS
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
13
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
14AANBRENGEN INDUSTRIEPLATEN
Alle nieuw te leveren betonnen industrieplaten dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkele betonnen industrieplaat is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
15AANBRENGEN BETONBUIZEN
Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbuizen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
16AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUTTEN
Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
17AANBRENGEN BETONNEN KOLKEN
Alle nieuw te leveren standaard betonnen kolken dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkele betonnen kolk is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
18AANBRENGEN BETONNEN CONTAINER BAK
Alle nieuw te leveren betonnen container bakken dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkele betonnen container bak is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
19AANBRENGEN BETONNEN KEERWANDEN
Alle nieuw te leveren standaard betonnen keerwanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkele betonnen keerwand is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
20AANBRENGEN BETONNEN STAPELBLOKKEN
Alle nieuw te leveren standaard betonnen stapelblokken dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonnen stapelblokken zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
21AANBRENGEN STELBETON/SPECIE
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
22AANBRENGEN FIETSPAD GESTORT BETON
Alle nieuw te leveren fietspaden gestort in beton dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Keuze maken:
Optie 1: Circulariteit 15% v/v
Optie 2: Circulariteit: 30% v/v Levering op samenstelling*
Geen enkel soort gestort beton voor fietspaden is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

(Notitie: Levering op samenstelling: Betonmortel met een circulariteit van 30% is hoger dan NEN 8005 toelaat. Deze samenstelling dient dan onder het productcertificaat Levering op samenstelling te worden geleverd. Levering op samenstelling is bedoeld voor beton dat op verzoek van en met instemming van de afnemer wordt geproduceerd en de opsteller van de specificaties verantwoordelijk is voor de prestaties van het beton.)
23AANBRENGEN VERHARDINGSLAAGGESTORT BETON
Alle nieuw te leveren verhardingslagen gestort in beton dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Geen enkel soort gestort beton voor verhardingslaag is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
DEEL 3
BEPALINGEN
DUURZAAM BETON
01 14 0801Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
02Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.
01 17 07VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)
01
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
02Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.
03Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.
01 17 09BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)
04Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
05De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
06De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.